سری کتابهای گاج

سری کتابهای گاج که نشر شده توسط انتشارات بینالمللی گاج هستند، میتوانند دانش آموزان را برای امتحانات پایان ترم مدرسه و کنکور آماده کنند. هر کدام از سری کتابهای گاج برای موارد مختلف درسی در زمانهای مختلف سال تحصیلی و کنکور تالیف و منتشر شدهاند و شما میتوانید در سایت گاج مارکت به تمامی این کتابها دست پیدا کنید و خریدی راحت و پرسود را تجربه کنید. در ادامه به تشریح بخشی از آنها خواهیم پرداخت.

کتاب کمک درسی میکرو طبقه بندی

کتاب کمک درسی میکرو طبقه بندی که برای مقطع متوسطه دوم منتشر شدهاند، این کتابها تستمحور بوده و عمدتا نیاز دانش آموزان را برای خوب پشت سر گذاشتن کنکور سراسری برطرف میسازند. تیم تالیف انتشارات گاج برای پربار شدن هر چه بیشتر این کتابها، درسنامه و پاسخنامه تشریحی هم به این کتابها پیوست کردهاند. عمده این آثار بهصورت تک جلدی چاپ شدهاند ولی برخی از عناوین سری کتابهای میکرو طبقهبندی بهخاطر حجم بالا در دو جلد جداگانه منتشر شدهاند.

کتاب کمک درسی میکرو طلایی

هدف غایی سری کتاب کمک درسی میکرو طلایی هم موفقیت داوطلبان در کنکور است و این کتابها دربردارنده آموزش و درسنامه، تستهای تالیفی و سراسری و همچنین پاسخنامه تشریحیاند.

کتاب کمک درسی مینی میکرو طلایی

کتاب کمک درسی مینی میکرو طلایی از سری کتابهای جیبی گاج هستند که به دانش آموزان و داوطلبان کنکور برای جمعبندی مباحث کمک زیادی میکند. این کتابها غالبا بهصورت موضوعی، مباحث را ارائه میکنند. از مزیتهای این کتابها میتوان به قطع جیبی و دستهبندی چکیده مباحث آن اشاره کرد که امکان مطالعه را برای داوطلبان کنکور سراسری، در هر شرایطی فراهم میکند تا به این ترتیب دانش آموزان از زمانهای مرده خود نیز کمال بهره و استفاده را ببرند.

کتاب کمک درسی دور دنیا در 4 ساعت

از دیگر کتابهای بسیار مفید و پرسود دوران جمع بندی کنکور برای داوطلبان میتوان به کتاب کمک درسی دور دنیا در 4 ساعت اشاره کرد. این کتابها در جلد نخست خود سوالات کنکور داخل و خارج از کشور چند سال اخیر را همراه با پاسخ کلیدی دربرمیگیرند و مولفان در جلد دوم آن به ارائه پاسخ تشریحی سوالات پرداختهاند. با وجود این کتاب هیچ سوال و تستی در کنکور برای داوطلبان نا آشنا و نا مفهوم نخواهد بود. بهجرات میتوان گفت که این سری کتاب، پیشنهاد و توصیه اکثر مشاوران کنکور در روزهای پایانی مانده به آزمون سراسری است.

کتاب کمک درسی کارپوچینو

رسالت کتاب کمک درسی کارپوچینو ارائه نمونه سوالات تشریحی متنوع بدون پاسخ است، البته مولفان در برخی از عناوین، آموزش مختصری هم به کتاب پیوست کردهاند که تاثیر بهسزایی در تسلط هر چه بیشتر دانشآموزان بر مباحث درسی میگذارد. گفتنی است که در برخی از عناوین کتابهای کار کارپوچینو، مولفان پاسخ نهایی بعضی سوالات را هم پیوست کردهاند.

کتاب کمک درسی شاه کلید

گام به گامهای کتاب کمک درسی شاه کلید به ارائه پاسخ تشریحی سوالات کتابهای درسی برای هر پایه پرداخته است و در برخی دروس، این حلالمسائل با نمونه سوالات امتحانی و آموزش مختصر تکمیل شده است. این سری کتابها زمانی که دانش آموزان جواب سوالات کتاب درسی را ندانند، برای آموزش راهحل و چگونگی رسیدن به پاسخ نهایی بسیار کارآمد هستند.

کتاب کمک درسی سیر تا پیاز

کتاب کمک درسی سیر تا پیاز برای تمامی دروس در همه مقاطع منتشر شده است و شامل درسنامه و آموزش کامل، نمونه سوالات امتحانی، تستهای کاربردی و فیلمهای آموزشی (1×4) است. مولفان بهجهت پربار شدن هر چه بیشتر کتاب، پاسخنامه تشریحی هم به آن پیوست کردهاند. کتابهای سیر تا پیاز بهجهت کامل بودن محتوا از همه نظر، یکی از پرطرفدارترین کتابهای انتشارات بینالمللی گاج هستند.

کتاب کمک درسی سیر تا پیاز موضوعی

کتاب کمک درسی سیر تا پیاز موضوعی از انتشارات گاج، به بیان مطالب و نکات هم برای دانش آموزان و هم برای داوطلبان کنکور بهصورت مبحثی و موضوعی پرداخته است و برای دوران جمعبندی گزینه بسیار مناسبی به حساب میآید. سری کتابهای سیر تا پیاز موضوعی به دلیل نوع چیدمان مطالب و نکات بسیار پرطرفدار هستند.

کتاب کمک درسی فرمول بیست

کتاب کمک درسی فرمول بیست برای کسب نمره 20 در امتحانات دی و خرداد است. این سری از کتابها به دانش آموز یا داوطلب کمک میکند تا بهصورت عمقی، مفهومی و مانا مطالب را آموزش ببیند. این سری کتاب دربردارنده آموزش چکیده، نمونه سوالات امتحانی همراه با پاسخ تشریحی است. شما میتوانید از فیلمهای آموزشی این کتابها برای تسلط هر چه بیشتر بر مطالب درسی استفاده کنید. این فیلمها از طریق اسکن QRکد در دسترس شما قرار خواهد گرفت.

کتاب آموزش خوش خطی خرچنگ قورباغه ننویسیم

کتاب آموزش خوش خطی خرچنگ قورباغه ننویسیم برای تمرین خوشخطی دانشآموزان بوده و به خوشنویسی هر چه بیشتر دانشآموزان مقطع دبستان کمک زیادی میکند. این سری از کتابها در پایههای اول تا ششم مورد استفاده قرار گرفته و میتواند دغدغه خوش خط نوشتن دانش آموزان را برای اولیا برطرف نماید.

کتاب کمک درسی سری هت تریک

کتاب کمک درسی سری هت تریک در یک بسته آموزشی به شما عرضه میشود. این بسته شامل سه جلد کتاب کنکوری در هر موضوع و درس میشود و برای %100 زدن تستهای کنکور توسط داوطلبان تالیف شده است. این سری در بیشتر عناوین شامل کتابهای IQ در سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم میشود.