انتشارات کارنامه

از پر فروش ترین کتاب های انتشارات کارنامه می‌توان به کتاب پیامبر و دیوانه اثر جبران خلیل جبران، از این لحاظ و مستطیل آشپزی از سیر تا پیاز آثار نجف دریا بندری، بازمانده روز اثر کازوئو ایشی گورو و همچنین از جدید ترین کتب به شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت، تاریخ بی خردی اثر باربارا تاکمن و زبان زنده اثر منوچهر انور اشاره کرد.

صاحب امتیاز این انتشارات مهدیه مستغنی یزدی که با دشواری های فراوان با کلی پیگیر های مداوم توانست مجوز نشر کارنامه را گرفت و در واقع از سال 1374 یا 1375 نشر کارنامه کارش را شروع کرد. خانم مستغنی یزدی درباره بنیان‌گذار این پروژه آقای محمد زهرایی این‌چنین گفت که ایشان در کارهایش وسواس نداشت، بلکه علاقه، عشق و دقت ویژه‌ای در انتخاب کتاب و صفحه آرایی داشت، او می‌گوید آقای زهرایی با کتاب زندگی می‌کرد، او آدم عاقلی نبود، زیرا کسی که برای کارش تا این اندازه عشق می‌گذارد، نمی‌تواند آدم عاقلی باشد. او عاشق بود.

فرزند بزرگ بنیان‌گذار نشر کارنامه می‌گوید پدرم اجازه می‌داد کتابها کاملً دم بکشند یعنی به طور کامل ویراستاری و غلط گیری شوند و همچنین اعتقاد داشت که کتاب باید به تعداد کم چاپ شود ولی کیفیت آن بالا باشد و زمان زیادی برای آماده سازی یک کتاب صرف می‌کرد، آقای زهرایی در متن‌ها همیشه با تأیید مؤلف، مترجم و مصنف چیزهایی را تغییر می‌داد و اصلاح یا بازنویسی می‌کرد زیرا اعتقاد داشت وقتی مخاطب یک متن را می‌خواند فقط یک معنی از آن را استنباط کند و فوراً آن را درک کند به همین دلیل کتاب ها تا به مرحله چاپ و انتشار برسد زمان زیادی را می‌برد. از دیگر نقاط پیشرفت آقای زهرایی اعتقاد به کار گروهی بود که این مساله را به طور کامل در انتشارات کارنامه پیاده کرده بود و موجب پیشرفت در کارش بود.

از پر فروش ترین کتاب های انتشارات کارنامه می‌توان به کتاب پیامبر و دیوانه اثر جبران خلیل جبران، از این لحاظ و مستطیل آشپزی از سیر تا پیاز آثار نجف دریا بندری، بازمانده روز اثر کازوئو ایشی گورو و همچنین از جدید ترین کتب به شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت، تاریخ بی خردی اثر باربارا تاکمن و زبان زنده اثر منوچهر انور اشاره کرد.

صاحب امتیاز این انتشارات مهدیه مستغنی یزدی که با دشواری های فراوان با کلی پیگیر های مداوم توانست مجوز نشر کارنامه را گرفت و در واقع از سال 1374 یا 1375 نشر کارنامه کارش را شروع کرد. خانم مستغنی یزدی درباره بنیان‌گذار این پروژه آقای محمد زهرایی این‌چنین گفت که ایشان در کارهایش وسواس نداشت، بلکه علاقه، عشق و دقت ویژه‌ای در انتخاب کتاب و صفحه آرایی داشت، او می‌گوید آقای زهرایی با کتاب زندگی می‌کرد، او آدم عاقلی نبود، زیرا کسی که برای کارش تا این اندازه عشق می‌گذارد، نمی‌تواند آدم عاقلی باشد. او عاشق بود.

فرزند بزرگ بنیان‌گذار نشر کارنامه می‌گوید پدرم اجازه می‌داد کتابها کاملً دم بکشند یعنی به طور کامل ویراستاری و غلط گیری شوند و همچنین اعتقاد داشت که کتاب باید به تعداد کم چاپ شود ولی کیفیت آن بالا باشد و زمان زیادی برای آماده سازی یک کتاب صرف می‌کرد، آقای زهرایی در متن‌ها همیشه با تأیید مؤلف، مترجم و مصنف چیزهایی را تغییر می‌داد و اصلاح یا بازنویسی می‌کرد زیرا اعتقاد داشت وقتی مخاطب یک متن را می‌خواند فقط یک معنی از آن را استنباط کند و فوراً آن را درک کند به همین دلیل کتاب ها تا به مرحله چاپ و انتشار برسد زمان زیادی را می‌برد. از دیگر نقاط پیشرفت آقای زهرایی اعتقاد به کار گروهی بود که این مساله را به طور کامل در انتشارات کارنامه پیاده کرده بود و موجب پیشرفت در کارش بود.