انتشارات علمی فار

13 محصول

درباره ی برند انتشارات علمی فار

انتشارات علمی فار فعالیت خود را در سال ۱۳۸۶ با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى آغاز کرد. از همان ابتدا ساختار کتاب‌ها با رویکرد درس‌نامه کامل به همراه تست‌های ترکیبی و پاسخ‌های واقعاً تشریحی تألیف شد. کتاب‌های فار را دانش‌آموزان بیشتر با نام فار آزمون می شناسند. البته تمرکز اصلی این انتشارات هم روی این دسته از کتاب‌هاست. یعنی کتاب‌های فار آزمون بیشترین سهم را در لیست کتاب‌های «انتشارات فار» دارند. کتاب‌های کمک آموزشی فار آزمون دارای درسنامه‌های مختصری هستند که با هدف کتاب همسو هستند، یعنی برطرف کردن نیاز دانش‌آموزان به منبعی مناسب در ایام مرور و جمع‌بندی. با خرید کتاب‌های فار آزمون دانش آموزان دسترسی به تعداد زیادی آزمون دارند که دارای مباحث موضوعی و جامع هستند.

انتشارات علمی فار فعالیت خود را در سال ۱۳۸۶ با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى آغاز کرد. از همان ابتدا ساختار کتاب‌ها با رویکرد درس‌نامه کامل به همراه تست‌های ترکیبی و پاسخ‌های واقعاً تشریحی تألیف شد. کتاب‌های فار را دانش‌آموزان بیشتر با نام فار آزمون می شناسند. البته تمرکز اصلی این انتشارات هم روی این دسته از کتاب‌هاست. یعنی کتاب‌های فار آزمون بیشترین سهم را در لیست کتاب‌های «انتشارات فار» دارند. کتاب‌های کمک آموزشی فار آزمون دارای درسنامه‌های مختصری هستند که با هدف کتاب همسو هستند، یعنی برطرف کردن نیاز دانش‌آموزان به منبعی مناسب در ایام مرور و جمع‌بندی. با خرید کتاب‌های فار آزمون دانش آموزان دسترسی به تعداد زیادی آزمون دارند که دارای مباحث موضوعی و جامع هستند.