انتشارات علمی

میرزا علی‌اکبر کتابفروش از خوانسار به تهران مهاجرت کرد تا در بازار یک حجره کتابفروشی باز کند و نام خانوادگی خود را با کتاب و کتابخوانی گره بزند که از نسلی به نسل دیگر برسد. از دوره قاجار تاکنون انتشارات علمی یکی از مهم‌ترین ناشران فعال در کشور است که بصورت خانوادگی در این حوزه فعال بوده و تا امروز به حیات خود در میان رقبا ادامه داده‌ است. بیش از 160 سال از تاسیس این نشر می‌گذرد که در زمان مدیریت محمدعلی علمی کتاب‌های مهمی نظیر «شرح زندگانی من» عبدالله مستوفی و «نبرد استالینگراد» توسط این مجموعه منتشر گردید که در زمان خود بر شهرت نشر علمی افزودند. از جمله عواملی که سبب محبوبیت خانواده علمی در حوزه نشر گردید، چاپ کتب درسی بود که همین امر آن را به بزرگترین ناشر کتب درسی در سطح کشور تبدیل کرده بود اما متاسفانه شرکت تضامنی علمی دچار مشکل شد و برادرها هرکدام بصورت مستقل به کار خود ادامه دادند. هم اکنون پنجمین نسل از خاندان علمی در صنعت نشر فعال هستند که از طریق فناوری‌های روز به دنبال ایجاد تغییر در این مجموعه هستند و تاحدودی در این راه موفق بوده‌اند. از جمله کتاب‌هایی که اخیرا توسط انتشارات علمی منتشر شده است می‌توان به «زندگی، عقیده و مرگ قرة العین»، «صوفی نامه» قطب الدین اردشیر العبادی اشاره کرد.

میرزا علی‌اکبر کتابفروش از خوانسار به تهران مهاجرت کرد تا در بازار یک حجره کتابفروشی باز کند و نام خانوادگی خود را با کتاب و کتابخوانی گره بزند که از نسلی به نسل دیگر برسد. از دوره قاجار تاکنون انتشارات علمی یکی از مهم‌ترین ناشران فعال در کشور است که بصورت خانوادگی در این حوزه فعال بوده و تا امروز به حیات خود در میان رقبا ادامه داده‌ است. بیش از 160 سال از تاسیس این نشر می‌گذرد که در زمان مدیریت محمدعلی علمی کتاب‌های مهمی نظیر «شرح زندگانی من» عبدالله مستوفی و «نبرد استالینگراد» توسط این مجموعه منتشر گردید که در زمان خود بر شهرت نشر علمی افزودند. از جمله عواملی که سبب محبوبیت خانواده علمی در حوزه نشر گردید، چاپ کتب درسی بود که همین امر آن را به بزرگترین ناشر کتب درسی در سطح کشور تبدیل کرده بود اما متاسفانه شرکت تضامنی علمی دچار مشکل شد و برادرها هرکدام بصورت مستقل به کار خود ادامه دادند. هم اکنون پنجمین نسل از خاندان علمی در صنعت نشر فعال هستند که از طریق فناوری‌های روز به دنبال ایجاد تغییر در این مجموعه هستند و تاحدودی در این راه موفق بوده‌اند. از جمله کتاب‌هایی که اخیرا توسط انتشارات علمی منتشر شده است می‌توان به «زندگی، عقیده و مرگ قرة العین»، «صوفی نامه» قطب الدین اردشیر العبادی اشاره کرد.