انتشارات شیرازه کتاب ما

مراد ثقفی از پژوهشگران و روزنامه نگاران معاصر است که تحصیلات خود را در علوم سیاسی به پایان رساند و به عنوان یک فعال مدنی در جامعه ایران شروع به کار کرد. وی مدیر مسئول فصلنامه گفتگو است که مقالات فلسفی و اجتماعی بسیاری در آن به چاپ رسانده است؛ همچنین ثقفی مدیریت نشر شیرازه کتاب را هم برعهده دارد و به انتشار کتاب در زمینه‌های مختلف می پردازد. نشر شیرازه کتاب در اواسط سال 70 آغاز به کار کرد و هدف خود را انتشار کتب فرهنگی و اجتماعی قرار داد که جهت دستیابی به این مهم برای هر بخش یک دبیر تعیین کرد، برخی از این مجموعه‌ها عبارتند از: تاریخ معاصر ایران، آسیای میانه و قفقاز، جامعه و سیاست و ... . به علت دگرگونی‌هایی که در سهامداران این مجموعه رخ داد، صدور پروانه نشر در سال 1394 با نام انتشارات شیرازه کتاب ما و لوگوی شیرازه صورت گرفت که تا کنون در انتشار کتب در شاخه‌های گوناگون بسیار موفق بوده است. در مجموعه تاریخ معاصر ایران کتاب‌هایی نظیر «پان ترکیسم و ایران»، «ایل قشقایی در جنگ جهانی اول»، «سردار سوادکوهی» و ...؛ در مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی آثاری همچون «برابری و آزادی»، «فیلسوف و فقرایش»، «دگرگونی بزرگ» و ... توسط خانواده شیرازه به چاپ رسیده است.

مراد ثقفی از پژوهشگران و روزنامه نگاران معاصر است که تحصیلات خود را در علوم سیاسی به پایان رساند و به عنوان یک فعال مدنی در جامعه ایران شروع به کار کرد. وی مدیر مسئول فصلنامه گفتگو است که مقالات فلسفی و اجتماعی بسیاری در آن به چاپ رسانده است؛ همچنین ثقفی مدیریت نشر شیرازه کتاب را هم برعهده دارد و به انتشار کتاب در زمینه‌های مختلف می پردازد. نشر شیرازه کتاب در اواسط سال 70 آغاز به کار کرد و هدف خود را انتشار کتب فرهنگی و اجتماعی قرار داد که جهت دستیابی به این مهم برای هر بخش یک دبیر تعیین کرد، برخی از این مجموعه‌ها عبارتند از: تاریخ معاصر ایران، آسیای میانه و قفقاز، جامعه و سیاست و ... . به علت دگرگونی‌هایی که در سهامداران این مجموعه رخ داد، صدور پروانه نشر در سال 1394 با نام انتشارات شیرازه کتاب ما و لوگوی شیرازه صورت گرفت که تا کنون در انتشار کتب در شاخه‌های گوناگون بسیار موفق بوده است. در مجموعه تاریخ معاصر ایران کتاب‌هایی نظیر «پان ترکیسم و ایران»، «ایل قشقایی در جنگ جهانی اول»، «سردار سوادکوهی» و ...؛ در مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی آثاری همچون «برابری و آزادی»، «فیلسوف و فقرایش»، «دگرگونی بزرگ» و ... توسط خانواده شیرازه به چاپ رسیده است.