انتشارات سخن

انتشارات سخن یکی از بهترین ناشران عصر حاضر بوده که در حوزه‌های تاریخ، فرهنگ، ادبیات، علوم اجتماعی و علوم انسانی با مدیریت علی اصغر علمی فعالیت داشته و بنا بر نیاز دانش‌پژوهان و دانش‌دوستان با هدف ارتقای سطح علمی، همت گزیده و مجموعه‌ای متنوع و شناخته شده از آثار بهترین و برگزیده‌ترین چهره‌های علمی و فرهنگی عرضه نموده و تاکنون ۱۲ عنوان کتاب از این انتشارات به عنوان کتاب سال شناخته شده‌است. از سری چاپ‎‌های با ارزشمند انتشارات سخن می‌توان مجموعه‌های با ارزشی چون آثار دکتر عبدالحسین زرین کوب، مجموعه آثار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مجموعه آثار فریدالدین عطار نیشابوری، مجموعه میراث عرفانی ایران، مجموعه فرهنگ سخن، مجموعه آثار استاد ایرج افشار، مجموعه آثار بنیاد موقوفات استاد محمود افشار، مجموعه آثار دکتر جلال الدین خالقی مطلق، مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی، مجموعه سفینه های کهن پارسی، مجموعه متون و تحقیقات حماسی و دیگر آثار محبوب، را نام برد. تجدید چاپ دوره سی ساله فرهنگ ایران زمین به اهتمام استاد ایرج افشار و دوره بیست و یک ساله راهنمای کتاب، از دیگر افتخارات سخن نیز محسوب می‌گردد. لازم به ذکر است که در سال های 1386، 1387، 1389، 1391 و 1392 این انتشارات به عنوان بهترین ناشر سال برگزیده شده است.

انتشارات سخن یکی از بهترین ناشران عصر حاضر بوده که در حوزه‌های تاریخ، فرهنگ، ادبیات، علوم اجتماعی و علوم انسانی با مدیریت علی اصغر علمی فعالیت داشته و بنا بر نیاز دانش‌پژوهان و دانش‌دوستان با هدف ارتقای سطح علمی، همت گزیده و مجموعه‌ای متنوع و شناخته شده از آثار بهترین و برگزیده‌ترین چهره‌های علمی و فرهنگی عرضه نموده و تاکنون ۱۲ عنوان کتاب از این انتشارات به عنوان کتاب سال شناخته شده‌است. از سری چاپ‎‌های با ارزشمند انتشارات سخن می‌توان مجموعه‌های با ارزشی چون آثار دکتر عبدالحسین زرین کوب، مجموعه آثار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مجموعه آثار فریدالدین عطار نیشابوری، مجموعه میراث عرفانی ایران، مجموعه فرهنگ سخن، مجموعه آثار استاد ایرج افشار، مجموعه آثار بنیاد موقوفات استاد محمود افشار، مجموعه آثار دکتر جلال الدین خالقی مطلق، مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی، مجموعه سفینه های کهن پارسی، مجموعه متون و تحقیقات حماسی و دیگر آثار محبوب، را نام برد. تجدید چاپ دوره سی ساله فرهنگ ایران زمین به اهتمام استاد ایرج افشار و دوره بیست و یک ساله راهنمای کتاب، از دیگر افتخارات سخن نیز محسوب می‌گردد. لازم به ذکر است که در سال های 1386، 1387، 1389، 1391 و 1392 این انتشارات به عنوان بهترین ناشر سال برگزیده شده است.