انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

شهلا لاهیجی اولین زن ناشر ایران در سال 1363 انتشارات روشنگران را با هدف طرح و نشر موضوع های مهم اجتماعی، اقتصادی و ادبی ایران امروز و ارائه تجربیات مشابه از سایر نقاط جهان تاسیس نمود. با توجه به فهرست عناوین کتاب‌های روشنگران می‌توان فهمید که این نشر برای حفظ ارزش‌هایی که به آن ایمان دارد، از منافع مالی و موقعیت‌های مادی چشم پوشی کرده است. همچنین از دیگر فعالیت‌های این انتشارات رسیدگی به امور مربوط به زنان در جامعه امروز ایران بوده که در همین راستا از سال 1375 با کسب مجوز، ایجاد مرکز مطالعات زنان را نیز دریافت نمود و تا به‌حال بزرگ‌ترین گروه زنان نویسنده، مترجم، محقق، شاعر و حقوقدان را در بر دارد. انتشارات روشنگران در شاخه دیگری از فعالیت‌های خود با عنوان "ادبیات امروز ایران _ نسل نو" که به کشف استعدادهای جوان و نشر آثار آنان اختصاص دارد، برای زنان اولویت‌هایی قائل شده است. این موسسه تاکنون بيش از 600 عنوان کتاب تا امروز منتشر کرده و پیوسته هدف برابری حقوق زن و مرد، آزادی‌های انسانی، حقوق بشر، دموکراسی، عدالت اجتماعی، مبارزه با دیکتاتوری و توتالیتاریسم و مقولاتی از این دست بوده است.

شهلا لاهیجی اولین زن ناشر ایران در سال 1363 انتشارات روشنگران را با هدف طرح و نشر موضوع های مهم اجتماعی، اقتصادی و ادبی ایران امروز و ارائه تجربیات مشابه از سایر نقاط جهان تاسیس نمود. با توجه به فهرست عناوین کتاب‌های روشنگران می‌توان فهمید که این نشر برای حفظ ارزش‌هایی که به آن ایمان دارد، از منافع مالی و موقعیت‌های مادی چشم پوشی کرده است. همچنین از دیگر فعالیت‌های این انتشارات رسیدگی به امور مربوط به زنان در جامعه امروز ایران بوده که در همین راستا از سال 1375 با کسب مجوز، ایجاد مرکز مطالعات زنان را نیز دریافت نمود و تا به‌حال بزرگ‌ترین گروه زنان نویسنده، مترجم، محقق، شاعر و حقوقدان را در بر دارد. انتشارات روشنگران در شاخه دیگری از فعالیت‌های خود با عنوان "ادبیات امروز ایران _ نسل نو" که به کشف استعدادهای جوان و نشر آثار آنان اختصاص دارد، برای زنان اولویت‌هایی قائل شده است. این موسسه تاکنون بيش از 600 عنوان کتاب تا امروز منتشر کرده و پیوسته هدف برابری حقوق زن و مرد، آزادی‌های انسانی، حقوق بشر، دموکراسی، عدالت اجتماعی، مبارزه با دیکتاتوری و توتالیتاریسم و مقولاتی از این دست بوده است.