انتشارات بیدگل

نشر بیدگل توسط محمدحسن شاطریان بیدگلی تاسیس گردید. این نشر به عنوان ناشر برگزیده در سال‌ها و زمینه‌های متعدد، کتاب‌های بسیاری در حیطه سینما، ادبیات، فلسفه، تاریخ ادبیات نمایشی، هنرهای تجسمی، دانش عمومی، از جمله تئاتر به چاپ رسانده و حامی جشنواره‌های متعدد تئاتری بوده است. از کتاب های معروف این انتشارات می‌توان به اتاق ورونیکا، اولائنا، صید ماهی بزرگ، در انتظار گودو، غرب غم زده، جن‌زدگان، لذت خیانت، سایکوسیس، مده‌آ، دهه 40 و دیگر کتاب‌های معروف اشاره نمود.

نشر بیدگل توسط محمدحسن شاطریان بیدگلی تاسیس گردید. این نشر به عنوان ناشر برگزیده در سال‌ها و زمینه‌های متعدد، کتاب‌های بسیاری در حیطه سینما، ادبیات، فلسفه، تاریخ ادبیات نمایشی، هنرهای تجسمی، دانش عمومی، از جمله تئاتر به چاپ رسانده و حامی جشنواره‌های متعدد تئاتری بوده است. از کتاب های معروف این انتشارات می‌توان به اتاق ورونیکا، اولائنا، صید ماهی بزرگ، در انتظار گودو، غرب غم زده، جن‌زدگان، لذت خیانت، سایکوسیس، مده‌آ، دهه 40 و دیگر کتاب‌های معروف اشاره نمود.