بررسی خودتان را بنویسید

کتاب آئین روابط موثر (چگونه می توان در دیگران نفوذ کرد و باور و رفتارشان را تغییر داد)
  • فقط مشتریانی که ثبت نام کرده اند می توانند بررسی بنویسند